Bruto loon inleveren voor hoger netto salaris

Leraren in het VO en PO weten het soms nog niet: bruto loon inleveren voor een hoger netto salaris. Het kan via de zogenaamde uitruilregeling.  

Het werkt zo: de reiskostenvergoeding wordt geregeld in de Cao. Fiscaal mag een werkgever een hoger bedrag aan reiskosten geven. Door gebruik te maken van de uitruilregeling eindejaarsuitkering met reiskosten woonwerk, kan een medewerker in december een deel van zijn bruto eindejaarsuitkering netto ontvangen. Een mooi voordeeltje, zo op het eind van het jaar.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? 
Het aanvraagformulier treft u aan in de selfservice. Let op: Aanvragen dienen uiterlijk 30 november bij ons binnen te zijn.

Het hele reglement staat hieronder.

 

Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2017

Artikel 1 Karakter van de regeling
Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2017 (een deel van) de eindejaarsuitkering te ruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Artikel 2 (Aanvullende) vergoeding voor reiskosten van woon-werkverkeer
Een aanvullende vergoeding is mogelijk als er sprake is van fiscaal onbenutte ruimte, zoals bedoeld in artikel 14.1 lid 6 van de CAO VO 2016-2017 of artikel 7.3 van de CAO PO 2016-2017.
De onbenutte ruimte is het verschil tussen de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding en het totaal van de maandelijkse vergoedingen na toepassing van de salderingsmethode. De aanvullende vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de eindejaarsuitkering.

Artikel 3 Berekeningsmethode
Uitgangspunt voor de berekening is een optimaal gebruik van de fiscaal onbenutte ruimte.
Daartoe vindt de berekening van de (aanvullende) vergoeding vooralsnog plaats op basis van de zogenoemde methode 1 (*). Als belangrijke voorwaarde voor de berekening geldt dat zij overeenstemt met de in 2017 geldende fiscale wet- en regelgeving en niet tot een zogenoemde bovenmatige vergoeding mag leiden.
(*) Methode 1 zoals opgenomen in paragraaf 21.1.2 van het Handboek Loonheffingen 2015. Als de fiscale regelgeving noopt tot een wijziging van de berekeningsmethode kan de VO-raad deze methode, zo nodig na centraal overleg met de Belastingdienst, aanpassen.

Artikel 4 Ruil eindejaarsuitkering en (aanvullende) vergoeding
De werknemer die aan de regeling deelneemt stemt in met een verlaging van zijn eindejaarsuitkering over het jaar 2017. De verlaging is gelijk aan de op basis van de artikelen 2 en 3 berekende aanvullende vergoeding.

Artikel 5 Gevolgen van de ruil
Als gevolg van de ruil ontvangt de werknemer in ruil voor een belaste eindejaarsuitkering een onbelaste kostenvergoeding. Door invulling en inzending van het aanvraagformulier Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2017 verklaart de werknemer ervan op de hoogte te zijn dat deze verlaging gevolgen kan hebben voor onder meer:
- het recht op sociale zekerheidsuitkeringen;
- inkomens gerelateerde regelingen zoals de zorg-, de huur- en de kinderopvangtoeslag;
- de pensioenopbouw
etc., in die betekenis dat een verlaging van de eindejaarsuitkering (mogelijk) tot andere berekeningsgrondslagen leidt.

Artikel 6 Procedure
De werknemer die voor het jaar 2017 zijn eindejaarsuitkering wil verlagen in ruil voor een aanvullende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer over het jaar 2017 dient uiterlijk op 30 november 2017 (**) het hierna opgenomen formulier Overeenkomst aanpassing arbeidsvoorwaarden 2017 in te vullen en (digitaal) in te dienen.
(**) Ook de werknemer die in 2017 in dienst treedt kan aan de regeling deelnemen, mits de regeling voorafgaande aan indiensttreding overeen wordt gekomen èn zij tevens aan de voorwaarden van methode 1 voldoet, zoals het vermoedelijk in 2017 nog in tenminste 36 weken naar het werk zullen reizen.